KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

TEKA TEMEL İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Muhatap:

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kişisel Verileri işlenen Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan:

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Onaylayan:

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

VERSİYON: 1.0

Yürürlük Tarihi: 22/22/2222[AH1] 

© Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2020

İşbu belge Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

 

 

İÇİNDEKİLER

1..... GİRİŞ. - 6 -

1.1      Giriş. - 6 -

1.2      Politika’nın Amacı - 6 -

1.3      Politika’nın Kapsamı - 6 -

1.4      Tanımlar. - 6 -

1.5      Politika’nın Yürürlüğü. - 8 -

2.... KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - 8 -

2.1      Kişisel Verilerin Güvenliği - 8 -

2.2      Denetim.. - 9 -

2.3      Gizlilik. - 9 -

2.4      Kişisel Verilerin Yetkisiz İfşası - 9 -

2.5      İlgili Kişilerin Yasal Haklarının Gözetilmesi - 9 -

2.6      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması - 9 -

3..... KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI - 9 -

3.1      Kişisel Verilerin İşlenmesinde ve Aktarılmasında Genel İlkeler - 9 -

3.1.1    Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma. - 9 -

3.1.2    Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma. - 10 -

3.1.3    Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme. - 10 -

3.1.4    İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma. - 10 -

3.1.5    İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme  - 10 -

3.2      Kişisel Verilerin İşlenme Şartları - 10 -

3.2.1    Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi - 10 -

3.2.2    Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması - 11 -

3.2.3    Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması - 11 -

3.2.4    Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması - 11 -

3.2.5    İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması - 11 -

3.2.6    Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması - 11 -

3.2.7    İlgili Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Şirketimiz Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması - 11 -

3.3      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları - 11 -

3.3.1    Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi - 11 -

3.3.2    Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla. - 12 -

3.4      Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları - 12 -

3.4.1    Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları - 12 -

4.... KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI - 13 -

4.1      Kişisel Veri Kategorileri - 13 -

4.2      Veri Konusu Kişi Grupları - 14 -

5..... KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ - 16 -

5.1      Kişisel Verileri Toplama Yöntemi - 16 -

5.2      Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi - 16 -

6..... KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI - 16 -

6.1      Veri Konusu Kişi Gruplarının Kişisel Veri Kategorilerine İlişkin İşlenme Amaçları İle Eşleştirilmesi - 16 -

6.2      Fiziksel Mekânlarda Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri - 20 -

6.3      İnternet Sitesinde Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri - 20 -

6.4      Haberleşme Kanalları Üzerinden Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri - 20 -

7.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILDIĞI KİŞİLER/KURULUŞLAR   - 20 -

7.1      Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları - 20 -

7.2      Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler/Kuruluşlar. - 21 -

8..... KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI VE SAKLANMA SÜRELERİ - 21 -

8.1      Kişisel Verilerin İmhası - 21 -

8.2      Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri - 21 -

9.... KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI - 21 -

9.1      İlgili Kişinin Aydınlatılması - 22 -

9.2      Politika ve Kanun’un Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller. - 22 -

9.3      İlgili Kişinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları - 22 -

 

1.GİRİŞ

1.1Giriş

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Şirketimiz, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Şirketimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.    

1.2Politika’nın Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Kanun’un amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Şirketimizin yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini (ilgili kişi) bilgilendirmektir. Politika’nın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir.

1.3Politika’nın Kapsamı

Bu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla Çalışan Adayları, Çalışanın, Hissedarın ve Yetkililerinin Aile Bireyleri, Stajyerler, Şirket Yetkilisi, Şirket Hissedarı/Ortağı, Taşeron Çalışanı, Taşeron Yetkilisi, Taşeron, Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Müşteri Çalışanı, Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Mali Müşavir, İş Ortağı, Şantiye Şefi, Arsa Sahibi, Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Şirket, bu Politika’yı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bu kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Hangi sıfatla olursa olsun tüzel kişilere bu Politika uygulanmayacaktır. Şirketimiz çalışanları için, “Çalışanlar için Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası” uygulanacaktır.

Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

1.4Tanımlar

Bu Politikanın uygulanmasında kullanılan kavramlar aşağıda yer verilen anlamları ifade eder:

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Alenileştirme

“Herkes tarafından bilinir kılma” anlamında olan alenileştirme kavramı, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan “kişisel verisi işlenen gerçek kişinin açık rızasının alınması gerekliliği”nin istisnalarından biri olarak sayılmıştır.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğüdür.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KVK Kurulu

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.

İlgili Kişi / Kişisel Veri Sahibi

Kişisel Verisi (Özel nitelikli kişisel veriler dahil) Çalışan Adayları, Çalışanın, Hissedarın ve Yetkililerinin Aile Bireyleri, Stajyerler, Şirket Yetkilisi, Şirket Hissedarı/Ortağı, Taşeron Çalışanı, Taşeron Yetkilisi, Taşeron, Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Müşteri Çalışanı, Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Mali Müşavir, İş Ortağı, Şantiye Şefi, Arsa Sahibi, Ziyaretçi, Üçüncü Kişileri ifade eder.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kurum

Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.

Otomatik Olarak Veri İşleme

Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Sicil

Veri Sorumluları Sicili’dir.

Şirket / Şirketimiz

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ’dir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Kategorisi

Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfıdır.

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri sorumlusunun kişisel verilerini işlediği ilgili kişi grubudur.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

1.5Politika’nın Yürürlüğü

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenerek 22.22.2222 tarihinde yürürlüğe giren Politika, Şirket’in internet sitesinde (www.tekatemel.com.tr) yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1.  

2.1Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirketimiz Kanun uyarınca kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alır. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

Şirketimiz Kanun ve sair mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmesini teminen “Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi”ni kurmuş ve bu kapsamda Politika’nın ve ilgili diğer politikaların uygulanmasını sağlamak için bünyesinde Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ni oluşturmuştur.

2.2Denetim

Şirketimiz yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Kişisel Verileri Koruma Komitesi kişisel verilerin güvenliği için alınan tedbirleri denetler.

2.3Gizlilik

Şirketimiz ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları kişisel verileri Kanun ve Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında kullanmamaları için teknolojik imkan ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır. Bu bağlamda şirket çalışanları için Kanun ve Politika hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütülür, ilgili çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik sözleşmeleri imzalatılır.

2.4Kişisel Verilerin Yetkisiz İfşası

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumun KVK Kurulunca belirlenen süreler dahilinde ilgili kişiye ve KVK Kuruluna bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan edilir.

2.5İlgili Kişilerin Yasal Haklarının Gözetilmesi

Şirketimiz ilgili kişilerin Politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.

2.6Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte veriler olmalarının farkında olup bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri hassasiyetle alır. Bu çerçevede; sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliği Politikası) ve prosedüre sahiptir.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

 1.  

3.1Kişisel Verilerin İşlenmesinde ve Aktarılmasında Genel İlkeler

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirketimiz kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uyar.

3.1.1Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Şirketimiz kişisel verileri ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Şirketimiz, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate alır. İlgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket eder. İlke uyarınca ayrıca ilgili kişi için söz konusu veri işleme faaliyetinin şeffaf olmasını sağlar; bilgilendirme ve uyarı yükümlülüklerine uygun hareket eder.

3.1.2Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirketimiz ilgili kişilerin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır. Şirketimiz aktif özen yükümlülüğü uyarınca her zaman kişisel veri sahibinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar. Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Şirketimizin menfaatlerini koruduğu gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından da gereklidir.

3.1.3Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Şirketimiz veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Amacın meşru olması, Şirketimizin işlediği kişisel verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. Şirketimiz belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.

3.1.4İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınır. Şirketimiz mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlemek için işlemeye ilk kez başlıyor gibi Kanun’da düzenlenmiş olan işleme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar.

3.1.5İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Şirketimiz ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Şirketimiz tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. 

3.2Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

3.2.1Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Şirketimiz kanunların açıkça öngördüğü hallerde kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın işleyebilir.

3.2.2Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması

Şirketimiz rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verileri açık rıza aramaksızın işleyebilir.

3.2.3Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

Şirketimiz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda, hayatın olağan akışı gereği, bu amaçla sınırlı olmak üzere ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

3.2.4Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

Şirketimiz veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olduğu hallerde ilgili kişinin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

3.2.5İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

Şirketimiz; ilgili kişilerin kendileri tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verilerini, ilgili kişiler tarafından alenileştirilen ve böylelikle herkes tarafından bilinebilecek hale gelen bu tür verilerin işlenmesinde korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmesi sebebiyle alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işleyebilir.

3.2.6Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

3.2.7İlgili Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Şirketimiz Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Şirketimiz ilgili kişilerin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyebilir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Şirketimiz ile kişisel veri sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Meşru menfaatten kasıt; meşru, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek düzeyde etkin, belirli ve halihazırda mevcut olan bir menfaattir. Şirketimiz ilgili kişinin haklarına zarar gelmemesi için ek koruyucu tedbirler almaktadır. Şirketimizin menfaati ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında makul bir denge sağlanmaktadır.

3.3Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

3.3.1Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri kanunların açıkça öngördüğü hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

3.3.2Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla

İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

3.4Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Şirketimiz kişisel verileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kanun’un 8. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması,
 • İlgili kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, kişisel ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımının zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması.
 • İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.
  1.  

3.4.1Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

Şirketimiz kişisel verileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kanun’un 9. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak yurt dışına aktarabilmektedir.

Bununla birlikte, Şirketimiz kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ile 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, yalnızca KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın da aktarabilmektedir.

 

4.KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 1.  
  1.  

4.1Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından aşağıdaki şekilde kategorilendirilerek işlenmektedir:

 

 1.  
  1.  
  2.  

Kimlik

Kişisel veri sahiplerinin kimliğine dair bilgi içeren veriler: Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, anne-baba adı soyadı, doğum yeri ve tarihi ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport suretleri; vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, vb.

İletişim

Kişisel veri sahiplerinin iletişim bilgileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), faks numarası vb.

Özlük

Kişisel veri sahiplerinin özlük haklarının korunmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen bilgiler: Özgeçmiş, unvan bilgileri; işe giriş-çıkış belgesi kayıtları; sosyal güvenlik/emeklilik bilgileri, bordro bilgileri, mal bildirimi bilgileri, disiplin soruşturması ve performans değerlendirme raporlarındaki bilgiler vb.

Hukuki İşlem

Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler: Vekaletname bilgileri, mahkeme ve idari merci kararları, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler vb.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Şirket’e ait fiziksel mekanlara girişte ve fiziksel mekanların içerisindeyken alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler: Giriş-çıkış kayıtları, manyetik kart kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları, araç plakası vb.

Finans

Şirket’in kişisel veri sahipleri ile kurmuş olduğu her türlü finansal ilişkinin sonucunu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap bilgisi, kredi bilgisi, bilanço bilgileri, finansal profil, malvarlığı ve sigorta bilgileri vb.

Mesleki Deneyim

Kişisel veri sahiplerinin işe alınma süreci ve sonrasında kayıt altına alınan diploma, transkript, eğitim/kurs/sertifika bilgileri, ehliyet bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgisi vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kişisel veri sahiplerinin fiziksel mekan güvenliği kapsamı dışında alınabilen fotoğraf, kamera ve ses kayıtları ile bu verilerin aktarıldığı diğer belgeler: Formlara eklenen fotoğraflar, görüntülü mülakat ve toplantı kayıtları vb.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Çalışanın, Hissedarın ve Yetkililerinin Aile Bireylerine ilişkin kimlik ve iletişime ilişkin kişisel veriler.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Sağlık Bilgileri

Kişisel veri sahiplerine ait sağlık verileri: Muayene bilgileri, sağlık raporları, engellilik durumu, sağlık izinleri, kan grubu bilgileri vb.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Kişisel veri sahipleri hakkındaki ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri kararlarına ilişkin bilgileri içeren belgeler: Adli sicil kayıtları.

Biyometrik Veri

Kişisel veri sahiplerine ait biyometrik veriler: Şirket binalarındaki parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin kullanılabilmesi için gerekli olan biyometrik veriler.

Irk ve Etnik Köken

Kişisel veri sahiplerine ait vatandaşlık, uyruk vb. bilgilerini ifade eder.

Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği

Kişilerin üyesi olduğu dernek, vakıf ve sendikalara ilişkin bilgileri ifade eder.

 

4.2Veri Konusu Kişi Grupları

Bu Politika ve Kanun’un korumasından sadece gerçek kişiler faydalanabilmektedir. Bu kapsamdaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Çalışan/Yetkili/

Hissedar/Stajyerin Aile Bireyleri

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışan, Yetkili, Hissedar ve Stajyerlerinin aile bireyleridir.

Stajyer

Mesleki bilgisini geliştirmek ve deneyim kazanmak amacıyla Şirketimizde uygulamalı öğrenme dönemi geçiren gerçek kişilerdir.

Şirket Yetkilisi

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili kişilerdir.

Şirket Hissedarı/Ortağı

Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hissedarı/ortağı olan kişilerdir.

Taşeron Çalışanı

Şirketimizin bir sözleşme ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurduğu gerçek veya tüzel kişilerin kimliği belirli/belirlenebilir çalışanlarıdır.

Taşeron Yetkilisi

Şirketimizin bir sözleşme ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurduğu gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileridir.

Taşeron

Şirketimizin bir sözleşme ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurduğu gerçek kişilerdir.

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir. 

Müşteri Yetkilisi

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek veya tüzel kişilerin gerçek kişi yetkilileridir. 

Müşteri Çalışanı

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek veya tüzel kişilerin gerçek kişi çalışanlarıdır. 

Tedarikçi

Bir ürün ya da hizmet sunmak amacıyla Şirketimize girdi, ham madde veya ürün sağlayan gerçek kişilerdir.

Tedarikçi Yetkilisi              

Bir ürün ya da hizmet sunmak amacıyla Şirketimize girdi, ham madde veya ürün sağlayan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileridir.

Mali Müşavir

Şirketimizde gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenleyen, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapan gerçek kişilerdir.

 

İş Ortağı

Müşteri, Taşeron ve Tedarikçi gruplarına dahil olmayan ancak Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu Şirketimizden bağımsız olan gerçek kişilerdir.

Şantiye Şefi

Şirketimizin şantiyelerinde operasyon sorumlusu olarak görev yapan ve çalışanlarının özlük işlerinin yürüten gerçek kişilerdir.

Arsa Sahibi

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan inşaat işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla arsa temin ettiği gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi

Şirket çalışanları için hazırlanan Teka Temel İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve bu Politikada herhangi bir veri konusu kişi grubuna girmeyen diğer kişilerdir. (Örn. Talep ve şikayet başvurusu yapanlar, referanslar vb.)

 

5.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

5.1Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Şirketimiz kişisel verileri madde 6.1’de belirtilen amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; aşağıdaki kanallar aracılığıyla ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamaktadır:

 • İş başvuru formları,
 • Müşteri bilgi formları,
 • Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler,
 • Şirket’e iletilen posta ve e-postalar,
 • Çağrı merkezi,
 • Şirket internet sitesi,
 • Sosyal medya araçları,
 • Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler,
 • İstihdam şirketleri ve iş arama portalları,
 • Mobil uygulamalar,
 • Kurumsal iletişim hesapları ve cihazları,
 • Şirket bilişim sistemleri ve cihazları,
 • Güvenlik kameraları,
 • Parmak izi ve yüz tanıma sistemleri (Şirket Yetkilisi),
 • GPS, OGS, taşıt tanıma ve yemek kartı vb. sistemler. (Şirket Hissedarları/Ortakları, İş Ortağı Yetkilileri, İş Ortağı Çalışanları, Şirket Yetkilileri için)

5.2Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

6.1Veri Konusu Kişi Gruplarının Kişisel Veri Kategorilerine İlişkin İşlenme Amaçları İle Eşleştirilmesi

Yukarıda tanım ve kapsamları verilen veri konusu kişi gruplarının kişisel veri kategorilerine ilişkin işlenme amaçları ile eşleştirilmesi aşağıda sunulmaktadır: (Gerçek kişiler yalnızca bir kişi grubu içinde yer alabilirler.)

Çalışan Adayı

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği, Irk ve Etnik Köken,

İşleme Amaçları: Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Stajyer

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim

İşleme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirket Hissedarı/Ortağı

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi mevzuatlar süreçlerinin yürütülmesi, denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, hukuk işlerinin takibi yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirket Yetkilisi

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi/mevzuatta kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatler Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/ Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Taşeron çalışanının sosyal haklarının takibi ve taşeron sözleşmesi gereği iş ilişkisinin düzenlenmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Taşeron Çalışanı

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği, Sağlık Bilgisi

İşlenme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim etik faaliyetlerin yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Taşeron çalışanının sosyal haklarının takibi ve taşeron sözleşmesi gereği iş ilişkisinin düzenlenmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla işlenmektedir.

Taşeron Yetkilisi

Veri Kategorisi: Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Taşeron:

Veri Kategorisi: Kimlik, İletişim

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Müşteri

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Müşteri Yetkilisi

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Müşteri Çalışanı

Veri Kategorileri: Kimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amacı: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Tedarikçi

Veri Kategorileri: Kimlik, Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Tedarikçi Yetkilisi

Veri Kategorileri: Kimlik

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Mali Müşavir

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

İş Ortağı

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Şantiye Şefi

Veri Kategorileri: Kimlik

İşlenme Amaçları: İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi takibi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Taşeron çalışanının sosyal haklarının takibi ve taşeron sözleşmesi gereği iş ilişkisinin düzenlenmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Arsa Sahibi:

Veri Kategorileri: Kimlik, Hukuki İşlem

İşlenme Amaçları: Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla işlenmektedir.

Ziyaretçi

Veri Kategorileri: Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Üçüncü Kişi

Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim

İşlenme Amaçları: Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Fiziksel Mekânlarda Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Şirketimizin bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.

 

Şirketimizin bina ve tesislerinde sunulan internet erişimine ilişkin kayıtlar 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta olup bu kayıtlar talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmekte ve gerektiğinde denetim faaliyetlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kullanılabilmektedir.

 

 1. İnternet Sitesinde Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

İnternet sitemizi ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin trafik bilgileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak işlenmektedir. Öte yandan, 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca yer sağlayıcıların internet sitesi trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

İnternet sitesi kanalıyla işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ilgili internet sitesinde yer almaktadır.

 1. Haberleşme Kanalları Üzerinden Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Çağrı merkezi, posta, e-posta vb. kanallarla yapılan haberleşmeler Şirketimiz tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile talep/şikayetlerin takibi amacıyla denetlenmekte ve kaydedilmektedir.

 

İlgili kişilerin bu kanalları yalnızca iş faaliyetleri kapsamında kullanması gerekmektedir.

 

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILDIĞI KİŞİLER/KURULUŞLAR

7.1Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Şirketimiz, kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

Stajyer

Veri Kategorileri:

 • Kimlik, (Medeni Durum, Ana-Baba Adı, T.C Kimlik Bilgileri (Seri No - Cüzdan No - Kayıt No - Verildiği Yer vs.), Cinsiyet, Yaş, Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, İmza)
 • İletişim, (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Açık Adres Bilgisi, Adres No, İkametgah Bilgisi)
 • Özlük (SGK İşe Giriş Bildirgesi)
 • Mesleki Deneyim (Okul Bilgisi)

 

Aktarılma Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

 

 

 

 

Aktarılan Yer: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (SGK, Okul)

Şirket Yetkilisi

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (ad/soyadı, T.C. Kimlik No Bilgileri, imza, Medeni Durum, Ana-Baba Adı, Cinsiyet, Yaş, Doğum Tarihi, Doğum Yeri)
 • İletişim (Açık Adres Bilgisi, Adres No, İkametgah Bilgisi)
 • Finans (Banka Hesap Bilgileri, Hesap Numarası, IBAN vb.)

Aktarılma Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatler Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşeron çalışanının sosyal haklarının takibi ve taşeron sözleşmesi gereği iş ilişkisinin düzenlenmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (SGK, Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir, Denetçiler, Mali Müşavir, banka, Noter, Hukuk Büroları)

 

Şirket Hissedarı

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (ad/soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri, Medeni Durum, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, İmza
 • İletişim (Açık Adres Bilgisi, Adres No, İkametgah Bilgisi)

 

Aktarılma Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi mevzuatlar süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Topluluk Şirketleri (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir, Denetçiler, Mali Müşavir, hukuk bürosu, noter)

Taşeron Çalışanı

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (ad/soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri, imza)
 • İletişim (Telefon Numarası)
 • Özlük (Sosyal güvenlik/emeklilik bilgileri (SGK giriş), İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi)
 • Sağlık Bilgisi (Sağlık Bilgisi, kan grubu bilgisi)

 

Aktarılma Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi takibi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, denetim etik faaliyetlerin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

 

Aktarılan Yer: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ortakları, gerçek kişiler özel hukuk tüzel kişileri (SGK, ÇSGB, Danışman OSGB Firmaları)

Müşteri

Veri Kategorileri:

 • Kimlik, (Ad/soyadı, T.C Kimlik Bilgileri (Seri No - Cüzdan No - Kayıt No - Verildiği Yer, Oda Sicil Kayıt Numarası)
 • İletişim (Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Açık Adres Bilgisi, Adres No, İkametgah Bilgisi
 • Hukuki İşlem (Vekaletname bilgileri

Aktarılma Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi, kamu kurum/kuruluşlarına bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Adli makamlar, Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir, Denetçiler, Mali Müşavir, belediye)

Müşteri Yetkilisi

Veri Kategorileri:

 • Kimlik, ad/soyadı, T.C Kimlik Bilgileri (Seri No - Cüzdan No - Kayıt No - Verildiği Yer, imza)
 • İletişim, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Açık Adres Bilgisi, Adres No, İkametgah Bilgisi)
 • Hukuki İşlem (Vekaletname)

Aktarılma Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi, kamu kurum/kuruluşlarına bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Adli makamlar, Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir, Denetçiler, Mali Müşavir)

 

Tedarikçi

Veri Kategorileri:

 • Kimlik, (Ad/soyadı, T.C Kimlik Bilgileri (Seri No - Cüzdan No - Kayıt No - Verildiği Yer vs.),
 • Finans (Banka Hesap Bilgileri (Hesap Numarası, IBAN vb.)
 • Hukuki İşlem (adli süreçler kapsamındaki belgeler)

 

Aktarılma Amaçları: Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (banka)

Tedarikçi Yetkilisi

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (Ad/soyadı, T.C Kimlik Bilgileri (Seri No - Cüzdan No - Kayıt No - Verildiği Yer

Aktarılma Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir, Denetçiler, Mali Müşavir)

 

Mali Müşavir

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (Adı Soyadı, T.C Kimlik Bilgileri (Seri No - Cüzdan No - Kayıt No - Verildiği Yer vs.), Vergi Numarası, Oda Sicil Kayıt Numarası,
 • İletişim (Telefon Numarası, E-Posta Adresi

 

Aktarılma Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi yetkili kişi kamu kurum kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir, Denetçiler, Mali Müşavir)

Şantiye Şefi

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (Ad/soyadı, imza

Aktarılma Amaçları: İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi takibi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Taşeron çalışanının sosyal haklarının takibi ve taşeron sözleşmesi gereği iş ilişkisinin düzenlenmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

 

Aktarılan Yer: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (SGK

Arsa Sahibi

Veri Kategorileri:

 • Kimlik (Kimlik Fotokopisi
 • Hukuki İşlem (Vekaletname, veraset intikali

Aktarılma Amaçları:  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla aktarılmaktadır.

Aktarılan Yer: Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar (Belediye)

 

8.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI VE SAKLANMA SÜRELERİ

8.1Kişisel Verilerin İmhası

Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskeleme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

8.2Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirketimiz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

9.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI

9.1İlgili Kişinin Aydınlatılması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.

9.2Politika ve Kanun’un Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.3İlgili Kişinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Şirketimiz Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişilere haklarını bildirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel verileri işlenen kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip oldukları haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme ve imha), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular internet sitemizde (www.tekatemel.com.tr) yer alan başvuru formu doldurularak “Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Novus Tower No:4 K:3 D:32 Bayraklı/İZMİRadresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi [email protected], güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan ilgili kişiye ait bir elektronik posta adresi varsa [email protected]  adresine de gönderilebilir.

Talep ve başvurularda,

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 


 [AH1]Belgenin yürürlük tarihi Yönetim Kurul Kararı alındığı tarih olarak girilebilir.